Årsmøtet

Gjennomføring av Årsmøtet 
Årsmøtet annonseres i Agderposten 5.03.24, i tillegg til at Årsmøte bli promotert (og Årsmøtedokumentene blir lagt ut) på klubbens offentlige Facebook-gruppe -IK Grane Arendal Håndball – samt som innlegg på flere av klubbens sentrale Facebook-grupper.
Alle medlemmer over 16 år får e-post om hvor, hvordan og når Årsmøtet skulle avvikles og med henvisning til hvor Årsmøte-dokumentene kan lastes ned. 


Dagsorden 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.          

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.           

6. Behandle forslag og saker. 
            Enda ikke innmeldt noen saker   

7. Fastsette medlemskontingent. 
            Ordinært medlemskap    kr 400,- (Uendret) 
            Æresmedlemmer              kr 100,- (Uendret / NIFs minstesats, refunderes av klubben 
            Barn opp til 6 år kr 100,- (Ny, for å gjøre det billigere for barn og delta i flere av allianseklubbene) 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 
            Vedlagt 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.            

10. Foreta følgende valg 

Leder og nestleder velges enkeltvis, øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall 

Valgkomiteens forslag:

a) Leder                Liv Bjørnson     Velges for 1 år til

b) Nestleder 
                                    Jan Sperre          Velges for 1 år til

c) 5 styremedlemmer: 
                             Hans Erik Rødsæteren         Velges for 1 år til
                             Hans Gustav Clemetsen      Ikke på valg 
                             Monica Botterli Jacobsen   Tar 1 år til
                             Frode Rølvåg                         Tar 1 år til 
                             Tine Eilen Gunnes                 Ikke på gjenvalg 
                             Jon-Are Loland                     Ikke på gjenvalg
                             Tor Helge Løvåsen                Ikke på gjenvalg

                            Bengt Ramstad                     Nytt styremedlem
                            Eirik Thorsdahl Andersen   Økonomiressurs i styret

    Nye styremedlemmer: 
                             Bengt Ramstad inn som nytt styemedlem             

d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

e) 2 revisorer 
                                    Agder Team Revisjon 

f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
                                    Styret gis fullmakt til selv å utpeke representanter til ting og møter 

g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 
                                    Medlemmer: 
                                    Tore Pettersen                 Velges for 1 nytt år (Leder) 
                                    Janne Andersen               Ikke på valg

                                    Tine Eilen Gunners         Nytt medlem (Varamedlem)

h) Ressurspersoner som hjelper styret:
                                          Janne Andersen- oppstart av nye årskull?

                                          Eirik Thorsdahl Andersen- Oppfølgning av økonomi

  1.          Kontrollkomite

                    Leder: Thor Thunberg går av som leder og ny lederkandidat er Nils Morten Kirkedam Blakstad

                    Nina Johnsson-tar et år til
                    Varamedlem: Arnt Corneliussen går av som vara og ny kandidat er Knut Arne Thorsdahl